Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Inleiding

Sectie 1.1. Aanduiding van de verkoper

VVV-kantoor van de Ardenne Rives de Meuse, een openbare industriële en commerciële instelling, geregistreerd onder Sirene-nummer 489273169, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Place du Château, 08320 Vireux-Wallerand.

telefoon: + 33 3 24 42 92 42

Wettelijke vertegenwoordiger : Regisseur Pascal Rodrigues

Adres post : info@valdardenne.com

Registratie in het register van reis- en vakantieondernemers: IM008100007

Gfinanciële garantie: GROUPAMA ASSURANCE CREDIT – 8-10, rue d’Astorg, 75008 PARIJS

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: SMACL ASSURANCES, 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT Cedex 9

Gedekte garanties:

 • Lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van een accidentele gebeurtenis veroorzaakt aan klanten, dienstverleners of derden;
 • De extra kosten gedragen door de klanten, die rechtstreeks te wijten zijn aan de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de diensten voorzien in het contract, evenals de betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met de schade aan het plezier dat de klant heeft geleden;
 • Kosten gemaakt door verzekerde met als enig doel de gevolgen van deze aansprakelijkheid te beperken of te voorkomen;
 • Schade toegebracht aan bagage en aan de verzekerde toevertrouwde voorwerpen.

Hierna te noemen "het VVV-kantoor" of "de Verkoper"

Artikel 1.2. object

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in het kader van de marketing door het VVV-kantoor van toeristische diensten die rechtstreeks door het VVV-kantoor of door partnerdienstverleners worden geleverd, bedoeld voor mensen met de kwaliteit van consumenten of niet-professionals in de zin van de consumentencode of reizigers in de zin van de toerismecode en die handelingsbevoegd zijn (hierna "de klant(en)" genoemd).

Sectie 1.3. definities

Klant: natuurlijke of rechtspersoon met de hoedanigheid van consument of niet-professioneel in de zin van de consumentencode, of reiziger in de zin van de toeristische code, die een overeenkomst aangaat met het VVV-kantoor krachtens deze algemene verkoopvoorwaarden.

Dienst: reisdienst of toeristisch pakket in de zin van de artikelen L. 211-1 en volgende van het Wetboek van Toerisme.

Groep: Een groep moet bestaan ​​uit ten minste 15 personen op het moment van de aankoop van een gemeenschappelijke Dienst. De band tussen de leden van de groep kan worden gelegd door een organiserende rechtspersoon (vereniging, scholen, ondernemingsraden ed) of door de natuurlijke personen die lid zijn van de groep.

Online contract: contract gesloten in verband met de aankoop van dienst(en) op de website van het VVV-kantoor.

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst die tussen een professional en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de professional en de consument, door uitsluitend gebruik te maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot de sluiting van het contract, met uitzondering van de website van het VVV-kantoor.

Duurzame gegevensdrager: elk instrument waarmee de consument of de professional informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan om er later naar te kunnen verwijzen, gedurende een periode die is aangepast aan de doeleinden waarvoor de informatie is bestemd en die een identieke reproductie mogelijk maakt opgeslagen informatie (artikel L. 121-16 van de consumentencode).

Uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden: elke gebeurtenis die een situatie creëert buiten de controle van zowel de professional als de reiziger en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, zelfs als alle maatregelen waren genomen, waardoor de uitvoering onder normale omstandigheden van hun verplichtingen wordt verhinderd. , worden beschouwd als gronden voor ontheffing van de verplichtingen van partijen en leiden tot hun schorsing.

Artikel 2 – Inhoud en reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle diensten die door de VVV worden verkocht of te koop worden aangeboden.

Ze zijn van toepassing op verkopen via alle distributie- en marketingkanalen.

Elke bestelling of aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden die prevaleren boven alle andere voorwaarden, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk zijn aanvaard door de verkoper en die voorkomen op het reserveringscontract.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard vóór de boeking en het sluiten van het contract.

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en/of het sluiten van het contract op leesbare en begrijpelijke wijze kennis te hebben gehad van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en van alle informatie vermeld in artikel L. 221-5 van de consument code evenals artikel R. 211-4 van de toerismecode.

De Klant erkent verder het formulier te hebben ontvangen dat is opgesteld overeenkomstig het decreet van 1 maart 2018 "tot vaststelling van het modelinformatieformulier voor de verkoop van reizen en verblijven".

Artikel 4 – Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Paragraaf 4.1. Boekingsmethoden

Online boeken :
De boekingsstappen zijn als volgt:

 1. Visualisatie door de Klant van de dienst die hij wenst af te nemen met zijn prijs.
 2. De Klant klikt op de dienst in kwestie om de details en beschrijving ervan te raadplegen, vergezeld van een realtime beschikbaarheidskalender voor reserveringen.
 3. De klant wordt doorgestuurd naar de verkoopoplossing van Elloha.
 4. De Klant krijgt toegang tot een samenvatting van de bestelling en aanvaardt deze AV alvorens deze te bevestigen.
 5. De Klant gaat over tot de veilige betaling van zijn reservering.

Zodra de bestelling en de betaling zijn geregistreerd, ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Reserveren aan de balie:
De Klant kan zijn dienst reserveren aan het loket. In dat geval zal een lid van de Dienst voor Toerisme de Klant kunnen adviseren over zijn reservering.

Reserveren op afstand:
De Klant kan ook op afstand diensten boeken. In dat geval zal een lid van de Dienst voor Toerisme de Klant vergezellen bij zijn reservering en volgens de gekozen dienst(en). Hij stuurt een schriftelijke offerte naar de Klant vergezeld van deze AV.

Deze schatting moet ondertekend worden teruggestuurd naar het VVV-kantoor, vergezeld van betaling door de Klant. De reservering is definitief na ontvangst van de betaling door de VVV.

Het volledige bedrag van de service is verschuldigd op de dag van boeking, behalve voor groepsboekingen en cruiseboekingen, waarvoor op de dag van boeking een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van de boeking verschuldigd is. De rest van het saldo is betaalbaar uiterlijk 30 dagen na het einde van de service.

Paragraaf 4.2. Definitieve prijs en extra belastingen

De uiteindelijke prijs wordt aangekondigd in euro's, alle taksen inbegrepen (TTC) per persoon.

De prijs omvat de elementen vermeld in het contract.

Tenzij vermeld in het contract, omvat het geen voor- en nabezorging, catering en drankjes voor cruises, noch persoonlijke uitgaven.

Paragraaf 4.3. Betaalvoorwaarden

De Klant garandeert aan het VVV-kantoor dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken tijdens de validatie van het contract. Het VVV-kantoor behoudt zich het recht voor om elk beheer van reserveringen en elke uitvoering van diensten op te schorten in geval van weigering van machtiging tot betaling per bankkaart door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van een verschuldigd bedrag. het contract.

De Dienst voor Toerisme behoudt zich specifiek het recht voor om een ​​reservering te weigeren van een Klant die een eerdere reservering niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na effectieve inning van de verschuldigde bedragen door het VVV-kantoor.

De Klant beschikt over verschillende betaalmiddelen die optimale veiligheid bieden, waaronder de volgende, afhankelijk van het type gereserveerde dienst, zoals aangegeven in de bijzondere verkoopvoorwaarden:

 • per soort,
 • met kredietkaart of privé-bankkaart (kredietkaart, Visa-kaart, Mastercard),
 • Overschrijving,
 • per bankcheque,
 • met vakantiecheque (enkel voor cruises).

Artikel 5 – Prijsherziening

Het VVV-kantoor verbindt zich ertoe de tarieven toe te passen die van kracht zijn op het moment van boeking, maar behoudt zich het recht voor om zijn prijzen eenzijdig te wijzigen onder de voorwaarden uiteengezet in dit artikel.

In overeenstemming met artikel L. 211-12 van het Wetboek van Toerisme kan de prijs dus naar boven of naar beneden worden gewijzigd na validatie van de reservering om rekening te houden met de evolutie:

 1. De prijs van personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen;
 2. Het niveau van belastingen of heffingen op de in het contract opgenomen reisdiensten, opgelegd door een derde partij die niet direct betrokken is bij de uitvoering van het contract, inclusief toeristenbelasting, landings- of inschepings- en ontschepingsbelastingen in havens en luchthavens; Waar
 3. Wisselkoersen met betrekking tot het contract.

De eventuele toepassing van een prijsverhoging met toepassing van het vorige lid wordt uiterlijk twintig dagen voor de aanvang van de voordelen op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Klant meegedeeld en vergezeld van een motivering en een berekening op een duurzame gegevensdrager .

Omgekeerd heeft de Klant recht op een prijsvermindering die overeenstemt met elke vermindering van de kosten vermeld in 1°, 2° en 3°, die plaatsvindt na het sluiten van het contract en voor het begin van de reis of het verblijf.

In geval van prijsvermindering heeft de organisator of doorverkoper het recht om zijn werkelijke administratiekosten in mindering te brengen op de aan de reiziger verschuldigde vergoeding. Op verzoek van de reiziger levert de organisator of de doorverkoper het bewijs van deze administratieve kosten.

Indien de verhoging meer dan 8% van de totale prijs van de pakket- of reisdienst bedraagt, kan de reiziger de voorgestelde wijziging aanvaarden, of de ontbinding van het contract vragen zonder enige opzegvergoeding te betalen en terugbetaling krijgen van alle reeds gedane betalingen.

Artikel 6- Aanbetaling bij reservering Charlemagne Cruises

een aanbetaling van 30% van de som van uw dienst wordt u gevraagd na ontvangst van de ondertekende prijsopgave.

In geval van annulering van uw kant, wordt de aanbetaling ingehouden als compensatie voor Croisières Charlemagne en zijn dienstverleners.

Artikel 7 – Ontbreken herroepingsrecht

Artikel L. 221-28 van de Consumentenwet bepaalt dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor het verstrekken van accommodatiediensten, anders dan woonruimte, goederenvervoerdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of periode moeten worden geleverd. Artikel L. 221-2 van de Consumentenwet sluit deze mogelijkheid ook uit voor personenvervoer en toeristische pakketten.

Het VVV-kantoor maakt gebruik van dit ontbreken van herroepingsrecht en geeft aan dat voor alle diensten die vallen onder artikel L. 221-28 of L. 221-2 van de Consumentenwet, de Klant heeft geen herroepingsrecht.

Artikel 8 – Wijziging van het contract

Sectie 8.1. Wijziging op initiatief van de VVV

Het VVV-kantoor heeft de mogelijkheid om de clausules van het Contract eenzijdig te wijzigen na het sluiten en voor de start van de toeristische dienst, en dit zonder dat de Klant zich hiertegen kan verzetten, op voorwaarde dat de wijziging van ondergeschikt belang is en dat de Klant op de hoogte wordt gebracht als snel mogelijk op duidelijke, begrijpelijke en zichtbare wijze op een duurzame drager.

Als het VVV-kantoor genoodzaakt is om eenzijdig een van de belangrijkste kenmerken van het contract te wijzigen in de zin van artikel R. 211-4 van het Wetboek van Toerisme, dat het niet kan voldoen aan de specifieke vereisten die met de Klant zijn overeengekomen, of in geval van prijsverhoging van meer dan 8%, informeert hij de Klant zo snel mogelijk, op duidelijke, begrijpelijke en voor de hand liggende wijze, op een duurzame drager: van de voorgestelde wijzigingen en, indien van toepassing, hun gevolgen voor de prijs van de reis of het verblijf; de redelijke termijn waarbinnen de Klant het VVV-kantoor op de hoogte moet stellen van de door hem genomen beslissing; de gevolgen van het niet reageren van de reiziger binnen de gestelde termijn; indien van toepassing, de andere aangeboden dienst, evenals de prijs ervan.

Wanneer wijzigingen aan het contract of de vervangende dienst leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de reis of het verblijf of de kosten ervan, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

Indien het contract wordt beëindigd en de Klant geen andere dienst aanvaardt, zal de Dienst voor Toerisme alle betalingen die door of namens hem zijn gedaan zo spoedig mogelijk en uiterlijk veertien dagen na beëindiging van het contract terugbetalen.

Artikel 8.2 Wijziging op initiatief van de klant

Elk verblijf dat door de klant wordt ingekort of niet is gebruikt, of laat begonnen is door de klant, geeft geen recht op restitutie.

Het VVV-kantoor verbindt zich jegens de klant alleen voor de verkochte diensten.

Het VVV-kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld:

 • elke andere dienst die door de klant is afgenomen dan die gefactureerd door het VVV-kantoor;
 • elke wijziging van de diensten op initiatief van de klant.

Indien de Klant een wijzigingsverzoek indient, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard door de Dienst voor Toerisme.

Artikel 9 – Beëindiging van het contract

Artikel 9.1. Beëindiging van het contract door de Klant

De Klant heeft de mogelijkheid om het contract op elk moment te beëindigen, vóór de aanvang van de dienst. Om deze opzegging geldig te laten zijn, moet hij dit per e-mail, bij voorkeur aangetekend of per aangetekende post, melden.

In dit geval zal het VVV-kantoor de Klant vragen om annuleringskosten te betalen en kan het alle of een deel van de aanbetalingen of het reeds betaalde saldo inhouden, volgens het schema dat overeenkomt met de dienst:

 • Annulering meer dan 7 dagen voor aanvang van de dienst voor groepsreserveringen: volledige terugbetaling van de betaalde aanbetaling.
 • Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de dienst voor groepsreserveringen: behoud van de aanbetaling van 30% door de VVV.
 • Annulering van niet-groepsreserveringen: inhouding van 100% van het bedrag van de dienst door het VVV-kantoor.

De datum van annulering is de datum van ontvangst door het VVV-kantoor van het verzoek van de Klant.

Deze oplossingskosten zijn niet verschuldigd indien de overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden, die zich voordoen op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan en die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval zal de Dienst voor Toerisme overgaan tot de volledige terugbetaling van de gedane betalingen, zonder echter enige bijkomende vergoeding in te houden.

Sectie 9.2. Opzegging van het contract door de VVV

Het VVV-kantoor heeft de mogelijkheid om het contract op elk moment vóór de start van de dienst te beëindigen.

De Klant heeft recht op een bijkomende vergoeding die overeenstemt met de vergoeding die de Dienst voor Toerisme zou moeten dragen indien het contract door de Klant was opgezegd, overeenkomstig artikel 8.1 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Het VVV-kantoor is echter niet aansprakelijk voor enige aanvullende vergoeding als het contract wordt beëindigd in de volgende twee gevallen:

1) Het aantal geregistreerde personen voor de reis of het verblijf is minder dan het minimum aantal dat in het contract is vermeld. In dit geval stelt het VVV-kantoor de Klant per e-mail of per post op de hoogte van de beëindiging van het contract binnen de door het contract bepaalde termijn, volgens het volgende schema

 • twintig dagen voor aanvang van de reis of het verblijf bij reizen langer dan zes dagen;
 • zeven dagen voor aanvang van de reis of het verblijf bij reizen van twee tot zes dagen;
 • achtenveertig uur voor aanvang van de reis of het verblijf bij reizen van maximaal twee dagen;

2) het VVV-kantoor is verhinderd om het contract uit te voeren vanwege uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden. In dat geval stelt de Dienst voor Toerisme de reiziger zo spoedig mogelijk voor aanvang van de reis of het verblijf per e-mail of schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het contract.

Artikel 10 – Overdracht van de opdracht

Sectie 10.1. Mogelijkheid voor de klant om zijn contract over te dragen

De Klant heeft de mogelijkheid om zijn contract over te dragen aan een rechtverkrijgende die aan dezelfde voorwaarden als hij voldoet om de reis of het verblijf uit te voeren, zolang dit contract geen effect heeft gehad.

Artikel 10.2. Kennisgeving om het contract toe te wijzen

De Klant kan zijn contract slechts overdragen op voorwaarde dat hij het VVV-kantoor op de hoogte brengt van zijn beslissing op een manier die hem in staat stelt om uiterlijk zeven dagen voor het begin van de reis een ontvangstbevestiging te krijgen. Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de organisator of de doorverkoper.

Sectie 10.3. Solidariteit tussen de overdrager en de overnemer

De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het saldo van de prijs en eventuele extra kosten die de opdracht met zich mee kan brengen.

Artikel 11 – Wettelijke garantie van overeenstemming

Sectie 11.1. Beginsel

Het VVV-kantoor staat als enige garant voor de overeenstemming van de diensten met het contract. De niet-professionele of consumentenklant heeft de mogelijkheid om een ​​aanvraag in te dienen onder de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in de artikelen L. 217-11 en volgende van het consumentenwetboek en de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Sectie 11.2. Implementatie van de wettelijke garantie van conformiteit

De consument of niet-professionele Klant moet de Dienst voor Toerisme zo snel mogelijk vanaf de levering van de diensten op de hoogte brengen van de Dienst voor Toerisme, in overeenstemming met artikel L. 211-16 II van het Wetboek van Toerisme. Deze mededeling moet worden gedaan, met ondersteunende documenten, bij voorkeur binnen 7 dagen na het einde van de diensten, zodat het VVV-kantoor het probleem kan onderzoeken en de realiteit van de vermeende gebreken op een efficiënte en in het belang van beide partijen kan beoordelen.

De geconstateerde gebreken en/of gebreken zullen zo spoedig mogelijk aanleiding geven tot rechtzetting, vervanging, prijsvermindering of terugbetaling, rekening houdend met het belang van de niet-naleving en de waarde van de betreffende reisdiensten.

In geval van een voorstel van de Dienst voor Toerisme voor een vervangende dienst of een prijsvermindering, kan de reiziger de andere aangeboden diensten enkel weigeren indien deze niet vergelijkbaar zijn met wat voorzien was in het contract of indien de toegekende prijsvermindering niet gepast.

De garantie van het VVV-kantoor is beperkt tot de terugbetaling van de diensten die daadwerkelijk door de consument of niet-professionele klant zijn betaald en het VVV-kantoor kan niet verantwoordelijk of in gebreke worden gehouden voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht of uitzonderlijke of onvermijdelijke omstandigheden.

Artikel 11.3. Contactgegevens van de verkoper

Overeenkomstig artikel R 211-6, 4° van het Wetboek van Toerisme kan de Klant snel contact opnemen met de Dienst voor Toerisme via de contactgegevens vermeld in artikel 1.1. "Aanduiding van de verkoper" van deze algemene verkoopvoorwaarden, om effectief met hem te communiceren, om hulp te vragen als de klant in moeilijkheden verkeert of om een ​​klacht in te dienen over elke niet-naleving die tijdens de uitvoering van de reis of het verblijf is geconstateerd.

Artikel 12 – Bescherming van persoonsgegevens

Sectie 12.1. Verzamelde data

Als onderdeel van zijn verkoopactiviteit van Verblijven en Toeristische Diensten, implementeert en gebruikt de Verkoper de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot Klanten en Begunstigden.

Als zodanig verzamelt het VVV-kantoor de volgende persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, gegevens vermeld in het contract, betalingsvoorwaarden.

Sectie 12.2. doel nagestreefd

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is essentieel voor de contractuele uitvoering en in geval van weigering om ze mee te delen, wordt de Klant blootgesteld aan moeilijkheden bij de uitvoering van de dienst die geen aanleiding kunnen geven tot de aansprakelijkheid van de klant.

Deze persoonsgegevens worden verzameld met het uitsluitende doel om het beheer van de klanten van de verkoper te verzekeren in het kader van het sluiten van het contract en de uitvoering ervan, op basis van de toestemming van de klant. Ze worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarmee de Klant heeft ingestemd.

Meer specifiek zijn de doeleinden als volgt:

 • Identificatie van personen die de diensten gebruiken en/of reserveren
 • Formalisatie van de contractuele relatie
 • Levering van diensten geboekt bij het VVV-kantoor
 • Beheer van contracten en reserveringen (inclusief kamertoewijzing, reisbeheer)
 • Communicatie naar partners met het oog op dienstverlening door betrokken partners
 • Boekhouding, in het bijzonder beheer van klantenrekeningen en monitoring van klantenrelaties
 • Verwerking van handelingen met betrekking tot klantenbeheer
 • Commerciële communicatie en prospectie, animatie.

Paragraaf 12.3. Personen die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens

De personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens die binnen het VVV-kantoor zijn verzameld, zijn de volgende: de medewerkers van het VVV-kantoor en zijn partners die betrokken zijn bij de door de klant gevraagde diensten, en, indien van toepassing, de onderaannemers van het VVV-kantoor die deelnemen aan de uitvoering en/of administratie van de diensten en het ter zake verplicht zijn om op de verwerking in te grijpen, met dien verstande dat in een dergelijk geval, of het nu gaat om partners of -opdrachtnemer, dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving van kracht.

Sectie 12.4. Dataretentie

Deze verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de wettelijke bewaartermijn met betrekking tot het doel van de verwerking en voor een maximum van 5 jaar.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot de bankkaart van de Klant worden uitsluitend bewaard voor de tijd die nodig is om de transactie te voltooien.

De persoonsgegevens van een prospect die geen reserveringsovereenkomst met de Dienst voor Toerisme afsluit, worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden vanaf het moment dat ze zijn verzameld.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard zolang de klant zich niet afmeldt.

De VVV implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat het VVV-kantoor de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

Het VVV-kantoor heeft de rechten en plichten van klanten en begunstigden met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens geformaliseerd in een document genaamd het privacybeleid of AVG, toegankelijk op het volgende adres: info@valdardennetourisme.com en op aanvraag bij het VVV-kantoor .

Artikel 12.5. Rechten van de houder van de verzamelde gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, heeft elke gebruiker het recht om, om legitieme redenen, de verzameling en verwerking van zijn persoonlijke gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, zich te verzetten en te corrigeren. Het is mogelijk om te verzoeken dat deze gegevens worden verbeterd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een ondertekende brief te schrijven aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, aan de afdeling Verkoop (ter attentie van CDG54) CENTRUM DE GESTION DE LA MEURTHE ET MOSELLE, 2 Allée Peletier Doisy, BP 340,54602, XNUMX VILLERS LES NANCY CEDEX, door een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen.

De Klant kan op elk moment een klacht indienen bij de CNIL volgens de procedures die zijn aangegeven op haar website (https://www.cnil/fr).

Sectie 12.6. Wijziging van de clausule

Het VVV-kantoor behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Als er een wijziging wordt aangebracht in deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt het VVV-kantoor zich ertoe om de nieuwe versie op zijn site te publiceren en zal het de gebruikers ook zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen, 15 dagen voor de ingangsdatum.

Artikel 12.7. Verzet tegen ongevraagd bellen

U hebt het recht om u te registreren op de lijst van verzet tegen ongevraagd bellen op de volgende website: http://www.bloctel.gouv.fr/.

Artikel 13 - Taal van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting.

Artikel 14 – Verzekering

Onze professionele burgerlijke waarborgverzekeraar waarborgt ons tegen de geldelijke gevolgen van de professionele burgerlijke aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de artikelen L. 211-16 en L. 211-17 van het Wetboek van Toerisme.

De garantie dekt ook schade veroorzaakt aan reizigers, dienstverleners of derden als gevolg van fouten, feitelijke of juridische fouten, nalatigheid of nalatigheid begaan tijdens het aanbod, de organisatie en de verkoop van onze diensten zowel door ons als door onze agenten, medewerkers en niet-werknemers.

De Klant verbindt zich ertoe zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en op de hoogte te houden om de schade die hij zou kunnen veroorzaken te dekken.

Wij bieden geen optionele of verplichte verzekeringen aan.

Artikel 15 – Minderjarige kinderen

Wanneer minderjarigen, zonder begeleiding van een ouder of een andere gemachtigde, reizen op basis van een contract voor toeristische diensten, inclusief accommodatie, moet het VVV-kantoor informatie verstrekken om rechtstreeks contact te kunnen leggen met de minderjarige of de verantwoordelijke voor de minderjarige bij de minderjarige. verblijfplaats.

Artikel 16 – Verantwoordelijkheid van de VVV

Artikel 16.1 – Volledige aansprakelijkheid

Met uitzondering van de verkoop van zijn winkelproducten en de diensten die het zelf produceert, is het VVV-kantoor automatisch verantwoordelijk voor de toeristische diensten die onder deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gecontracteerd.

Het VVV-kantoor kan zich echter geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid ontheffen door het bewijs te leveren dat de schade te wijten is aan de klant of aan een derde die geen verband houdt met de levering van de reisdiensten die in het contract zijn opgenomen en van onvoorzienbare aard is. of onvermijdelijke, of uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden.

De organisator en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in het contract zijn opgenomen in overeenstemming met artikel L. 211-16.

Sectie 16.2. Beperking van de verantwoordelijkheid van de VVV

In overeenstemming met artikel L 211-17, IV van het Wetboek van Toerisme, zal het bedrag van elke schadevergoeding die het VVV-kantoor zou moeten betalen aan de Klant, om welke reden dan ook, worden beperkt tot driemaal de totale prijs, exclusief belastingen voor diensten, met uitzondering van lichamelijk letsel en schade veroorzaakt door opzet of nalatigheid.

Artikel 17 – Bijstand aan de reiziger

De Dienst voor Toerisme is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de in het contract voorziene diensten. In dit kader zal de Dienst voor Toerisme, indien de Klant met moeilijkheden wordt geconfronteerd, zo snel mogelijk passende bijstand verlenen, rekening houdend met de omstandigheden van het geval.

De Dienst voor Toerisme heeft het recht om voor deze hulp een redelijke prijs aan te rekenen indien deze moeilijkheid opzettelijk door de reiziger of door zijn nalatigheid wordt veroorzaakt. De aangerekende prijs zal niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten door de organisator of de doorverkoper.

Artikel 18 - Toegankelijkheid

Ondanks onze inspanningen zijn niet al onze diensten toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit, met name specifieke diensten zoals toegang tot recreatieparken of wandelingen. Deze informatie wordt op eenvoudig verzoek aan de Klant verstrekt.

Artikel 19 – Naleving van de regels

Voorstellingen die plaatsvinden in het hart van de natuur vereisen een goede fysieke conditie.

Voor deze buitenvoorstellingen moeten de deelnemers uitgerust zijn met goede schoenen en kleding aangepast aan de weersomstandigheden van de dag.

In gevoelige natuurgebieden moeten de deelnemers op de paden blijven en de privéterreinen respecteren.

Elke deelnemer dient zich te houden aan de regels van voorzichtigheid, verkeer, hygiëne en veiligheid en het advies van de gids op te volgen.

Als de lunch een picknick is, plan dan het verzamelen van afval (vuilniszakken).

Het VVV-kantoor en de gids behouden zich het recht voor om een ​​deelnemer uit te sluiten die zich niet aan de bovengenoemde regels houdt of de uitvoering van de dienst verstoort.

Artikel 20 – Geschillenbeslechting

Sectie 20.1. Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. Dit geldt zowel voor de regels van de inhoud als voor de regels van de vorm.

Artikel 20.2. Bemiddeling

Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het VVV-kantoor, per post op Place du Château, 08320, Vireux-Wallerand of per e-mail op het volgende adres: info@valdardenne.com.

De Klant kan in geval van een geschil een beroep doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Consumentenbemiddelingscommissie of bij bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of een alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bemiddeling).

De Klant kan dus contact opnemen met de Bemiddelaar van Toerisme en Reizen op de volgende site: https://www.mtv.travel/ of naar MTV Médiation tourisme voyage, BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17 in het geval dat het antwoord van de VVV aan de klant op zijn klacht onvoldoende wordt geacht of na 60 dagen onbeantwoord blijft.

Sectie 20.3. Online verkocht

In het geval dat de dienst online is gekocht door de Klant, wordt deze laatste geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft, in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 om een ​​klacht in te dienen en een geschilleninstantie te selecteren op de volgende website: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

Sectie 20.4. Bewijs

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens in de informatiesystemen van het VVV-kantoor bewijskracht hebben met betrekking tot bestellingen, verzoeken en elk ander element met betrekking tot het gebruik van de site. Ze kunnen geldig worden overgelegd, met name in de rechtbank, als bewijsmiddel op dezelfde manier als elk schriftelijk document.

Artikel 21 – Gekoppelde reisdiensten

Als u, na het kiezen en betalen van een reisdienst, aanvullende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt via het VVV-kantoor, profiteert u NIET van de rechten die van toepassing zijn op pakketreizen onder Richtlijn (EU) 2015/2302 en artikel L. 211-2 van de Toerisme Code.

Als u echter tijdens hetzelfde bezoek of contact met de VVV extra reisdiensten boekt, maken de reisdiensten deel uit van een gekoppeld reisarrangement.

In dit geval heeft het VVV-kantoor, zoals vereist door de wetgeving van de Europese Unie, bescherming om de bedragen terug te betalen die u aan het Bureau hebt betaald voor diensten die niet zijn uitgevoerd vanwege zijn insolventie.

Het VVV-kantoor heeft bescherming bij insolventie afgesloten bij ATRADIUS, 159 rue Anatole France, CS 50118, 92596 Levallois-Perret). Reizigers kunnen contact opnemen met deze entiteit als hun reisdiensten worden geweigerd vanwege de insolventie van de VVV.

Let op: deze bescherming tegen insolventie is niet van toepassing op contracten die zijn gesloten met andere partijen dan de VVV die ondanks het faillissement van de VVV kunnen worden uitgevoerd

[Website waarop u Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet in nationaal recht, kunt raadplegen https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A….

Was deze inhoud nuttig voor u?