Gebruiksvoorwaarden

Van kracht op 09/10/2019 Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (bekend als "CGU") is om een ​​wettelijk kader te bieden voor de leveringsvoorwaarden van de site en diensten door en om de voorwaarden voor toegang en gebruik van de diensten door de “Gebruiker”. Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de site onder het gedeelte "Algemene voorwaarden". Elke registratie of gebruik van de site impliceert aanvaarding zonder enig voorbehoud of beperking van deze AV door de gebruiker. Bij het registreren op de site via het Registratieformulier, aanvaardt elke gebruiker uitdrukkelijk deze AV door het vakje voor de volgende tekst aan te vinken: "Ik erken de AV gelezen en begrepen te hebben en ik accepteer ze". In geval van niet-aanvaarding van de AV bepaald in dit contract, moet de Gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden. www.valdardennetourisme.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV op elk moment eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 1: JURIDISCHE MEDEDELINGEN

De redactie en het publicatiebeheer van de site www.valdardenne.com wordt verzorgd door Pascal Rodrigues, gedomicilieerd op Place du Chateau – 08320 Vireux-Wallerand.

Telefoonnummer is 03 24 42 92 42

E-mailadres info@valdardenne.com.

De host van de site www.valdardenne.com is het bedrijf …… waarvan het hoofdkantoor is gevestigd …….

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE SITE

De site www.valdardenne.com geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten: De website biedt de volgende diensten aan: toeristische informatie De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.

De niet-lid Gebruiker heeft geen toegang tot de gereserveerde diensten. Hiervoor moet hij zich aanmelden door het formulier in te vullen. Door akkoord te gaan met de registratie voor de gereserveerde diensten, verbindt de Lid-gebruiker zich ertoe om oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en zijn contactgegevens, in het bijzonder zijn e-mailadres. Om toegang te krijgen tot de diensten, moet de Gebruiker zich vervolgens identificeren met zijn gebruikersnaam en wachtwoord die hem na registratie zullen worden meegedeeld.

Elke regelmatig geregistreerde Lid-gebruiker kan ook hun uitschrijving aanvragen door naar de speciale pagina op hun persoonlijke ruimte te gaan. Dit zal binnen een redelijke termijn effectief zijn. 1 /3 Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en behoudens enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van www.valdardennetourisme.com. In deze gevallen aanvaardt de Gebruiker dus de uitgever niet verantwoordelijk te stellen voor enige onderbreking of opschorting van de dienst, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op het in ARTIKEL 1 vermelde e-mailadres van de uitgever.

ARTIKEL 3: GEGEVENSVERZAMELING

De site biedt de gebruiker het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie met betrekking tot privacy in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. De site is aangegeven bij de CNIL onder het nummer ____. Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gedateerd 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit: per e-mail naar het e-mailadres info@valdardenne.com

ARTIKEL 4: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De handelsmerken, logo's, tekens en alle inhoud van de site (teksten, afbeeldingen, geluid, enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer in het bijzonder door het auteursrecht. De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site vragen voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt privécontext te gebruiken, elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Overeenkomstig artikel L122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt eraan herinnerd dat de Gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKHEID

De bronnen van de informatie die op de site www.valdardennetourisme.com wordt verspreid, worden betrouwbaar geacht, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van fouten, fouten of weglatingen. De verstrekte informatie wordt ter informatie en voor algemene doeleinden aangeboden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site www.valdardennetourisme.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Evenzo kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site. De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. Hij aanvaardt de risico's verbonden aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site wijst alle verantwoordelijkheid af. De site www.valdardennetourisme.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die de computer 2/3 of de computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang of download van deze site. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij.

ARTIKEL 6: HYPERTEXT LINKS

Op de site kunnen hyperlinks aanwezig zijn. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site www.valdardennetourisme.com zal verlaten. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

SECTIE 7: COOKIES

De Gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die nodig zijn voor het gebruik van de site www.valdardenne.com. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identifier. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven. De informatie in de cookies wordt gebruikt om de site www.valdardennetourisme.com te verbeteren. Door op de site te browsen, accepteert de Gebruiker ze. De Gebruiker moet echter zijn toestemming geven voor het gebruik van bepaalde cookies. Bij gebreke van acceptatie wordt de Gebruiker geïnformeerd dat bepaalde functies of pagina's kunnen worden geweigerd. De gebruiker kan deze cookies deactiveren via de parameters die in zijn navigatiesoftware verschijnen.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. Bij gebreke van minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Voor elke vraag met betrekking tot de toepassing van deze AV kunt u contact opnemen met de uitgever via de contactgegevens vermeld in ARTIKEL 1.

Was deze inhoud nuttig voor u?